Innovative Digital Amsterdam algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Innovative Brands BV, KVK 60771194, Amsterdam-

Handelsnaam: Innovative Digital

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten van Innovative Brands (opdrachtnemer) waarbij Innovative Brands optreedt als verkoper/opdrachtnemer.

1.2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van koper/Opdrachtgever, worden door Innovative Brands uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Een overeenkomst tussen Innovative Brands en de Opdrachtgever, al dan niet door middel van tussenpersonen van Innovative Brands gesloten, bindt Innovative Brands slechts nadat Innovative Brands de overeenkomst aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.

1.4. Innovative Brands zal zich naar beste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Innovative Brands gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

1.5. Waar in deze overeenkomst wordt gesproken van schriftelijke kennisgeving wordt mede begrepen de kennisgeving via elektronisch berichtenverkeer (e-mail) op het e-mailadres info@innovativebrands.eu. Ingeval van geschil over de ontvangst van een dergelijke kennisgeving of bericht is de administratie van Innovative Brands bepalend.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

2.2 Aanbiedingen en offertes zijn 15 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

2.3 Wijzigingen in een eerdere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Innovative Brands zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen zijn aanvaard door beide partijen.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Innovative Brands niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3 Ontbinding

3.1. Iedere partij is bevoegd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk voor de toekomst te ontbinden en/of een betaling te annuleren indien:

 

-de wederpartij surseance van betaling aanvraagt;

-de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel onder de wettelijke regeling van schuldsanering (titel drie faillissementswet) is komen te vallen;

-op de -in het kader van een overeenkomst en/of daarbij behorende Projectovereenkomsten, dan wel bijlagen-door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde goederen beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen korte termijn wordt opgeheven;

-de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden.

3.2. Beide partijen kunnen overeenkomsten slechts door rechterlijke tussenkomst te beëindigen –met uitzondering van de gevallen vermeldt in artikel 3.1, indien de andere partij ernstig tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen. De partij die een dergelijke beëindiging overweegt, zal de andere partij altijd eerst door middel van een aangetekend schrijven in gebreke moeten stellen. Hij/zij zal de andere partij voorts een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Tussentijdse beëindiging laat de verplichting tot schadevergoeding onverlet.

 

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Innovative Brands gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.3. Innovative Brands is te allen tijde gerechtigd voorschotdeclaraties te verzenden.

4.4. Innovative Brands is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

4.5. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Innovative Brands kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 4.2 of 4.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Innovative Brands genoemde datum waarop de prijs-of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.

4.6. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

4.7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de langst openstaande hoofdsom en de lopende rente.

4.8. Indien verschuldigde bedragen niet tijd zijn voldaan, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd haar prestaties op te schorten. Opschorting heeft tot gevolg dat afgesproken oplevertermijnen voor de duur van de opschorting worden opgeschort.

4.9 Voor aanvang van de werkzaamheden dient 50% van het factuurbedrag te worden aanbetaald. Tenzij anders is afgesproken.

4.10 Na afronding van een nieuwe website zal Innovative Brands een eindfactuur sturen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling.

4.11 Alle kosten voor de betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.12 Elke betwisting of klacht inzake facturen moet aan Innovative Brands schriftelijk worden voorgelegd binnen acht dagen na ontvangst van de factuur. Na deze datum worden klachten niet in behandeling genomen, terwijl de factuur als onherroepelijk en volledig geaccepteerd wordt beschouwd.

 

 

Artikel 5 Begin van de overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de opdrachtbevestiging ingevuld en ondertekend ontvangen is door Innovative Brands.

- aanlevering van benodigde informatie van opdrachtgever ontvangen is door Innovative Brands.

- de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag ontvangen is door Innovative Brands, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 Garantie

6.1 Na test-en correctieronden genoemd in onze offertes is er geen verdere garantie van toepassing, tenzij deze benoemd zijn in de offerte.

 

Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten Software

7.1. Intellectuele eigendomsrechten op alle ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals bijvoorbeeld analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, berusten uitsluitend bij Innovative Brands, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen is. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem/haar bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

7.2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Innovative Brands of diens licentiegevers bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 7, deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

7.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

7.4. Het is Innovative Brands toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Innovative Brands door middel van technische bescherming de programmatuur heeft

beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Innovative Brands op verzoek van Opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

7.5. Behoudens het geval dat Innovative Brands een reservekopie van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft Opdrachtgever het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

7.6. Indien Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel als Opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Innovative Brands ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Opdrachtgever Innovative Brands schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Innovative Brands zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.

7.7. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Innovative Brands schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk  overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Innovative Brands te maken.

7.8. Innovative Brands zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Innovative Brands zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Innovative Brands onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Innovative Brands.

7.9. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Innovative Brands verlenen om zich, zo nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.

7.10. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

7.11. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Innovative Brands zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Innovative Brands een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Innovative Brands het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

7.12. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Innovative Brands wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Innovative Brands voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Innovative Brands gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Innovative Brands geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

7.13. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Innovative Brands van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal Innovative Brands vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7.14. Opdrachtgever blijft eigenaar van door hem ter beschikking gestelde informatie en content van websites en is daarvoor aansprakelijk. Innovative Brands aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door Opdrachtgever aangeleverde informatie die wordt opgenomen in toepassingen, programmatuur of databases.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom ontwerpen

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Innovative Brands ontwikkelde concepten, ontwerpen,  materialen en overig werken blijven berusten bij Innovative Brands, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Innovative Brands daartoe bevoegd.

8.2. Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Innovative Brands te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Innovative Brands openbaar te maken.

8.3. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Innovative Brands, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het in opdracht van opdrachtgever door Innovative Brands gemaakte werk, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de overeengekomen bestemming.

8.4. Een exclusieve licentie tot het gebruik van door Innovative Brands gemaakt werk houdt nimmer in het recht tot het aanbrengen van wijzigingen in het door Innovative Brands.

8.5. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Innovative Brands niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan aangegeven bij het verstrekken van de opdracht. In geval van ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp door de opdrachtgever, heeft Innovative Brands recht op een vergoeding van driemaal de verkoopwaarde op elke gemaakte overtreding en € 500,–voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetes zijn zonder nadere ingebrekestelling direct na het ontdekken van de overtreding opeisbaar. Deze boetes verminderen op geen enkele manier het recht van Innovative Brands een vergoeding voor de daadwerkelijke schade te vorderen.

8.6. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten van de opdracht te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en de billijkheid.

8.7. De opdrachtgever vrijwaart Innovative Brands voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

8.8. Innovative Brands heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

Artikel 9 Derden

9.1. Innovative Brands zal zich voor werkzaamheden in het kader van de uitvoering van een Projectovereenkomst van derden kunnen bedienen na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever mag deze toestemming slechts op zwaarwegende gronden weigeren.

9.2. Innovative Brands draagt ervoor zorg dat derden dezelfde geheimhoudingsverplichting wordt opgelegd, als die geldt voor medewerkers en andere derden van Innovative Brands, omschreven in artikel 7.2.

 

Artikel 10 Meerwerk

10.1. Indien Innovative Brands op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening /Projectovereenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Innovative Brands worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Innovative Brands. Innovative Brands is echter niet verplicht aan een verzoek tot meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een schriftelijke aanvraag wordt gedaan, welke alsdan schriftelijk moet worden geaccepteerd. Mondeling gegeven opdrachten tot meerwerk binden Innovative Brands niet en komen voor (bewijs)risico van Opdrachtgever.

10.2. Onder lid 1 van dit artikel wordt mede verstaan wijzigingen in het vooraf afgesproken eindresultaat.

10.3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van het eindresultaat kan worden beïnvloed.

 

Artikel 11 Samenwerking en einde dienstverlening

11.1. Partijen realiseren zich dat de totstandkoming van een product een dynamisch proces is. Gedurende een project kunnen Projectovereenkomsten schriftelijk worden aangepast. Aanpassingen en veranderingen in deze overeenkomsten worden, voordat ze in werking treden, door beide partijen goedgekeurd en ondertekend. Innovative Brands behoudt zich het recht voor niet met de (vervolg)werkzaamheden te beginnen, alvorens de gewenste aanpassing in de Projectovereenkomst is goedgekeurd en ondertekend. Indien Opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na ontvangst van het document reageert, wordt aangenomen dat de inhoud van het document juist is.

11.2. Indien de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Innovative Brands eindigt, is Opdrachtgever gerechtigd tot de ontvangst van de gegevens waarvan hij eigenaar is. Indien en voor zover de gegevens zijn besloten c.q. zijn opgenomen in een database en/of gegevensbestand en/of programmatuur waarvan opdrachtnemer niet de eigenaar is, verstrekt Innovative Brands deze gegevens in de vorm van een *.txt bestand aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer een ander formaat wenst zal Innovative Brands hieraan mee werken doch is zij gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

11.3. Op verzoek van Opdrachtgever kan separaat een overeenkomst van bewaarneming (escrow-overeenkomst) worden aangegaan. De voorwaarden waaronder deze overeenkomst wordt aangegaan zullen separaat nader worden overeengekomen. De kosten van de bewaarneming zijn voor rekening van Opdrachtgever.

11.4 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal (tekst, foto’s en/of toegang tot het controlpanel van de webhoster).

 

Artikel 12 Levering en levertijd

12.1 Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de betaling te weigeren of schadevergoeding te eisen.

12.2 Bij een overschrijding van de levertijd met meer dan zes maanden kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

12.3 Definitieve oplevering van een website is zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website en nadat de betaling van het volledige factuurbedrag is ontvangen.

 

Artikel 13 Webhosting en Access

13.1. Ingeval Innovative Brands een website host voor Opdrachtgever, kan Innovative Brands deze website (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of beperken indien:

 

-Opdrachtgever een  contractuele verplichting niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden

-de content of het gebruik in strijd is met (internationale) regelgeving/gebruiken, inbreuk maakt op rechten van derden, aanstootgevend is of discriminerend, dan wel anderszins in strijd met het Nettiquette.

13.2. Innovative Brands is niet aansprakelijk voor de content, de beveiliging (bijvoorbeeld bij een hack(-poging)), dan wel de gegevensverwerking van (Persoons)gegevens op grond van de wet persoonsregistratie of wet bescherming persoonsgegevens (WBP), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

13.3. Indien gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Innovative Brands is niet verantwoordelijk voor niet aan haar toe te rekenen transmissiefouten. Indien Innovative Brands internet-diensten op afstand verricht met behulp van elektronische verbindingen is zij dus niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van een dergelijke verbinding.

13.4. Innovative Brands is niet aansprakelijk voor (het ongestoorde gebruik en de continue beschikbaarheid van) de telecommunicatiestructuur en /of energieleveranties en de bijbehorende randapparatuur van anderen dan Innovative Brands, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Innovative Brands heeft dan ook geen “up-time” verplichting, doch slechts een inspanningsverplichting. Innovative Brands is niet aansprakelijk indien de beschikbaarheid van de systemen door storingen van hardware of software niet 100% is.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht bij geschillen

14.1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle (Project-) overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden, alsmede uit alle (Project-) overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam (Nederland).

 

Artikel 15. Geheimhouding

15.1. Partijen erkennen dat het bestaan en de inhoud van de onderlinge relatie, alsmede de gegevens c.q. informatie welke aan beide partijen bekend worden in het kader van de uitvoering van werkzaamheden vermeld in deze en andere overeenkomsten, een strikt vertrouwelijk karakter dragen. Partijen staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Partijen zijn verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde geheimhoudingsverplichting ook op te leggen aan hun medewerkers en andere door hen ingeschakelde derden.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Innovative Brands is nimmer aansprakelijk voor enige  schade van Opdrachtgever of derden

16.2. Innovative Brands is niet aansprakelijk voor eventuele schade die optreedt als gevolg van instructie die Opdrachtgever verstrekt (heeft) ten aanzien van ontwerp, vormgeving etc. Opdrachtgever is aldus volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar verstrekte informatie.

16.3. Innovative Brands aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet of niet tijdig kan presteren als gevolg van overmacht.

16.4. Opdrachtgever zal Innovative Brands vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

Artikel 17. Overmacht

17.1. In geval van overmacht is Innovative Brands gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot schadeloosstelling verplicht te zijn.

17.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke, niet standaard oorzaak, welke niet aan Innovative Brands kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op met Innovative Brands via info@innovativebrands.eu

TOP